Zásady vrácení peněz

POKYNY PRO STORNO A STORNO FORMULÁŘ

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy podle následujících ustanovení, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavře právní transakci za účelem, který nelze přičíst převážně její obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti:

A. Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám (RINAGYM GmbH, Torstr. 177, 10115 Berlín, Německo, Tel.: +48 514 301 199, e-mail: rinagym.de@gmail.com) zaslat jasné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější nabízené standardní doručení námi, neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; za žádných okolností vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

B. Formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.

Na

RINAGYM GmbH
Torstr. 177
10115 Berlín
Německo
E-mail: rinagym.de@gmail.com

Odvolávám/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

________________________________________________________

________________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________ / přijato dne (*) __________________

____________________________________________________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

____________________________________________________________
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

____________________________________________________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení na papíře)

____________________________
datum

(*) Nehodící se škrtněte