AGB

PODMÍNKY S INFORMACEMI PRO ZÁKAZNÍKA

Obsah

1) Rozsah
2) Uzavření smlouvy
3) Právo na odstoupení od smlouvy
4) Ceny a platební podmínky
5) Dodací a přepravní podmínky
6) Výhrada vlastnického práva
7) Odpovědnost za vady (záruka)
8) Rozhodné právo
9) Jurisdikce
10)Alternativní řešení sporů

1) Rozsah

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti RINAGYM GmbH (dále jen „prodávající“) se vztahují na veškeré smlouvy o dodávce zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) uzavírá s prodávajícím s ohledem na obchodní podmínky prodávajícího. online -Obchod kompletuje ilustrované zboží. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka je tímto v rozporu, pokud nebylo dohodnuto něco jiného.

1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkony za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečně činný.

1.3 Podnikatelem ve smyslu těchto VOP je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závaznou nabídku ze strany prodávajícího, ale slouží k tomu, aby zákazník mohl podat závaznou nabídku.

2.2 Nabídku může zákazník podat prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvování elektronického objednávkového procesu podá zákazník kliknutím na tlačítko, kterým je objednávkový proces ukončen, právně závaznou nabídku smlouvy se zbožím obsaženým v nákupním košíku. Dále může zákazník podat nabídku prodávajícímu také e-mailem.

2.3 Prodávající může přijmout nabídku zákazníka do pěti dnů,

zasláním zákazníkovi písemného potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), přičemž rozhodující je přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, popř.
dodáním objednaného zboží zákazníkovi, přičemž rozhodující je převzetí zboží zákazníkem, popř
tím, že po zadání objednávky požádá zákazníka o platbu.
Je-li více výše uvedených alternativ, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy jedna z výše uvedených alternativ nastane jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet dnem po odeslání nabídky zákazníkem a končí uplynutím pátého dne po odeslání nabídky. Nepřijme-li prodávající nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím výsledkem, že zákazník již není vázán svým prohlášením o úmyslu.

2.4 Pokud zvolíte platební metodu nabízenou společností PayPal, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen: „PayPal“), v souladu s podmínkami používání PayPal, které jsou k dispozici na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua /useragreement-full nebo – pokud zákazník nemá PayPal účet – platí podmínky pro platby bez PayPal účtu, které si můžete prohlédnout na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ privátní vosk - plný. Pokud zákazník platí platební metodou nabízenou společností PayPal, kterou lze zvolit v online objednávkovém procesu, prodávající deklaruje přijetí zákaznické nabídky již v okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko, které ukončí objednávkový proces.

2.5 Pokud zvolíte platební metodu „Amazon Payments“, platba bude zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dále jen „Amazon“), podléhající Amazon Uživatelská smlouva Payments Europe, kterou si můžete prohlédnout na https://payments.amazon.de/help/201751590. Pokud si zákazník během procesu online objednávky vybere jako způsob platby „Platby Amazon“, kliknutím na tlačítko, které ukončí proces objednávky, také vydá platební příkaz společnosti Amazon. V tomto případě prodávající již deklaruje přijetí nabídky zákazníka v okamžiku, kdy zákazník zahájí proces platby kliknutím na tlačítko, které ukončí proces objednávky.

2.6 Při podání nabídky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího je text smlouvy prodávajícím po uzavření smlouvy uložen a zaslán zákazníkovi v textové podobě (např. e-mail, fax nebo dopis) po odeslání objednávky. . Prodávající text smlouvy nad rámec tohoto nezpřístupňuje. V případě, že si zákazník před odesláním objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou údaje o objednávce archivovány na webových stránkách prodávajícího a zákazník je může bezplatně vyvolat prostřednictvím svého zaheslovaného uživatelského účtu poskytnutím odpovídající přihlašovací údaje.

2.7 Před odesláním závazné objednávky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího může zákazník identifikovat případné chyby při zadávání pozorným čtením informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být zvětšovací funkce prohlížeče, s jejíž pomocí se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může své údaje opravovat v rámci elektronického objednávkového procesu pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které objednávkový proces ukončí.

2.8 Pro uzavření smlouvy je k dispozici pouze německý jazyk.

2.9 Zpracování objednávky a kontakt se obvykle uskutečňuje prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník se musí ujistit, že jím poskytnutá e-mailová adresa pro vyřízení objednávky je správná, aby ve

3) Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Další informace o právu na odstoupení od smlouvy naleznete ve stornovacích podmínkách prodávajícího.

3.3 Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spotřebitele, kteří v době uzavření smlouvy nepatří do členského státu Evropské unie a jejichž jediné místo pobytu a doručovací adresa jsou v době uzavření smlouvy mimo Evropskou unii. .

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Není-li v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, uvedené ceny jsou celkové ceny včetně zákonné daně z obratu. Případné dodatečné náklady na doručení a dopravu jsou uvedeny samostatně v popisu příslušného produktu.

4.2 U dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout dodatečné náklady, za které prodávající nenese odpovědnost a které nese zákazník. Patří sem například náklady na převody peněz bankami (např. poplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla či daně (např. cla). Takové náklady mohou vzniknout také v souvislosti s převodem peněz, pokud není dodávka uskutečněna do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provádí platbu ze země mimo Evropskou unii.

4.3 Možnosti platby budou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího.

4.4 Pokud byla sjednána platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším termínu splatnosti.

4.5 Je-li zvolena platební metoda „SOFORT“, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „SOFORT“). Aby mohl zákazník uhradit fakturovanou částku prostřednictvím „SOFORT“, musí mít aktivovaný účet online bankovnictví pro účast v „SOFORT“, odpovídajícím způsobem se identifikovat během procesu platby a potvrdit platební příkaz „SOFORT“. Platební transakce je provedena okamžitě poté prostřednictvím "SOFORT" a je odepsána z bankovního účtu zákazníka. K podrobnějším informacím o způsobu platby „SOFORT“ se zákazník dostane na internetu na adrese https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Pokud zvolíte platební metodu nabízenou prostřednictvím platební služby „Shopify Payments“, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen „Stripe“) "). Jednotlivé způsoby platby nabízené prostřednictvím Shopify Payments jsou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího. Pro zpracování plateb může Stripe využít další platební služby, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být zákazník informován samostatně. Další informace o „Shopify Payments“ jsou k dispozici na internetu na adrese https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

5) Dodací a přepravní podmínky

5.1 Pokud prodávající nabízí odeslání zboží, bude dodání uskutečněno v dodacím prostoru určeném prodávajícím na dodací adresu uvedenou zákazníkem, nebude-li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující dodací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodávajícího.

5.2 Pokud se dodání zboží nepodaří z důvodů, za které odpovídá zákazník, nese zákazník přiměřené náklady, které tím prodávajícímu vzniknou. To neplatí, pokud jde o náklady na dodání, pokud zákazník účinně uplatní své právo na odstoupení od smlouvy. Pokud zákazník účinně uplatní právo na odstoupení od smlouvy, na náklady na vrácení se vztahuje úprava uvedená ve storno podmínkách prodávajícího.

5.3 Vystupuje-li zákazník jako podnikatel, přechází nebezpečí nahodilé ztráty a náhodného zhoršení prodávaného zboží na zákazníka, jakmile prodávající odevzdá věc dopravci, dopravci nebo osobě či instituci jinak odpovědné za přepravu. ven ze zásilky. Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, přechází nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení prodávaného zboží až předáním zboží zákazníkovi nebo oprávněnému příjemci. Odchylně od toho přechází na zákazníka pro spotřebitele také nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodávaného zboží, jakmile prodávající předá věc dopravci, dopravci nebo osobě či instituci, která je jinak odpovědná za provedení přepravou, pokud zákazník pověřil přepravce, přepravce nebo jinou osobu či instituci odpovědnou za provedení zásilky a prodávající tuto osobu nebo instituci zákazníkovi dříve nejmenoval.

5.4 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávné nebo nesprávné dodávky jemu samotnému. To platí pouze v případě, že prodávající není odpovědný za nedodání a uzavřel s dodavatelem konkrétní zajišťovací obchod s náležitou péčí. Prodávající vynaloží veškeré přiměřené úsilí k obstarání zboží. V případě nedostupnosti nebo jen částečné dostupnosti zboží bude zákazník neprodleně informován a protiplnění bude obratem vráceno.

5.5 Odběr zákazníkem není z logistických důvodů možný.

6) Výhrada vlastnického práva

Při platbě předem si prodávající ponechává vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady (záruka)

7.1 Není-li v následujících předpisech uvedeno jinak, platí zákonná odpovědnost za vady. Odchylně od tohoto platí pro smlouvy na dodávku zboží:

7.2 Pokud zákazník jedná jako podnikatel,

prodávající má možnost volby druhu doplňkového plnění;
u nového zboží je promlčecí doba pro vady jeden rok od dodání zboží;
v případě použitého zboží jsou práva a nároky z vad vyloučeny;
promlčecí lhůta znovu neběží, pokud je v rámci odpovědnosti za vady provedena náhradní dodávka.
7.3 Výše ​​uvedená omezení odpovědnosti a zkrácení lhůt neplatí

na nároky na náhradu škody a náhradu nákladů ze strany zákazníka,
v případě, že prodávající vadu podvodně zamlčel,
u zboží, které bylo použito na stavbu k obvyklému účelu a způsobilo jeho vadu,
pro případnou stávající povinnost prodávajícího poskytovat aktualizace pro digitální produkty, v případě smluv na dodávku zboží s digitálními prvky.
7.4 Pro podnikatele navíc platí, že zákonné promlčecí lhůty pro případné stávající zákonné regresní právo zůstávají nedotčeny.

7.5 Pokud zákazník jedná jako obchodník ve smyslu § 1 německého obchodního zákoníku (HGB), podléhá obchodní povinnosti prověřit a oznámit vady podle § 377 německého obchodního zákoníku. Pokud zákazník nesplní tam upravené oznamovací povinnosti, zboží se považuje za schválené.

7.6 Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, je vyzván, aby dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě reklamoval u doručovatele a informoval o tom prodávajícího. Pokud zákazník nevyhoví, nemá to žádný vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

8) Rozhodné právo

8.1 Na všechny právní vztahy mezi stranami se vztahuje právo Spolkové republiky Německo, s výjimkou zákonů o mezinárodní koupi movitých věcí. Pro spotřebitele platí tato volba práva pouze tehdy, pokud není poskytnutá ochrana zrušena kogentními ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel obvyklé bydliště.

8.2 Tato volba práva s ohledem na zákonné právo na odstoupení od smlouvy se dále nevztahuje na spotřebitele, kteří v době uzavření smlouvy nepatří do žádného členského státu Evropské unie a jejichž jediné místo pobytu a adresa pro doručování jsou mimo Evropské unie v době uzavření smlouvy.

9) Jurisdikce

Pokud zákazník vystupuje jako obchodník, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní speciální fond se sídlem na území Spolkové republiky Německo, je výlučným místem soudu pro všechny spory vyplývající z této smlouvy místo podnikání prodávajícího. Pokud má zákazník sídlo mimo území Spolkové republiky Německo, je pro všechny spory vyplývající z této smlouvy výlučným místem soudní příslušnosti místo podnikání prodávajícího, pokud lze smlouvu nebo nároky vyplývající ze smlouvy přičíst profesionálnímu, popř. obchodní činnost. Ve výše uvedených případech je však prodávající vždy oprávněn se odvolat k soudu v sídle zákazníka.

10) Alternativní řešení sporů

10.1 Komise EU poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu pod následujícím odkazem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů z online kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se účastní spotřebitel.

10.2 Prodávající není povinen ani ochoten účastnit se řízení o řešení sporu před spotřebitelským rozhodčím senátem.